close
خرید هاست افزونه وردپرس
loading...

خرید و فروش فایل

Admin بازدید : 5 يکشنبه 09 بهمن 1396 زمان : 1:02

تحقیق در مورد بيماری های درختان زيتون 28 ص

تحقیق در مورد بيماری های درختان زيتون 28 ص

تحقیق در مورد بيماری های درختان زيتون 28 ص - دانلود رایگان

تحقیق در مورد بيماری های درختان زيتون 28 ص

بيماری های درختان زيتون 28 ص | KEYARTICLE - keyarticle | فایل, مقاله ...

بيماری های درختان زيتون 28 ص ,بيماری های درختان ... - فروشگاه فایل سل

بيماری های درختان زيتون 28 ص | 724 فایل

[PDF]رﻗﻢ زﻳﺘﻮن اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب 15 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳ

[PDF]درﺧﺘﺎن در ﮔﯿﺎه ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾ - معاونت باغبانی

[PDF]« درﺧﺖ ﻣﺴﻮاك » داﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺸﺮي ﻫﺎي ﻃﺐ اﺳﻼﻣﻲ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ و آ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه قسمتی از متن .doc : بيماری های درختان زيتون (۴) نماتدهای زيتون : Olive Nematodes نماتدهای مختلفی به ريشه زيتون حمله می کنند، مانند نماتد مولد غده ( Root Not Nematod ) شامل گونه های مختلفی از جنس Meloidogyne ، نماتد مرکبات ( Tylenchulus semipenetrans)، نماتدهای مولد زخم ( Root Lesion Nematodes ) شامل گونه های مختلفی از جنس Pratylenchus و همينطور دو نماتد ديگر که اهميت کمتری دارند، شامل نماتد غلاف ( Sheat Nematode ) به نام Hemicycliophora arenaria و نماتد سوزنی ( needle Nematode ) با نام Paralongidorus eucalipti . نماتد مولد غده : Root Not Nematode اين نماتد به بسياری از گياهان باغی و زراعی، شامل بسیاری از سبزیجات، درختان میوه، انگور، شبدر و یونجه حمله می کند. این نماتد باعث بوجود آمدن گال یا گره روی ریشه ها و کاهش قدرت گیاه، با اختلال در عملکرد ریشه ها می گردد. خسارت در خاکهای سبک و شنی بالاتر است و اگر درختان زی ...

تحقیق در مورد بيماری های درختان زيتون 28 ص. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. دسته بندی : وورد. نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ). تعداد صفحه : 28 صفحه ...

تحقیق درمورد درختان 40 ص. بایگانی‌ها درختان 40 ص. تحقیق در مورد چوب چوكا 41 ص. تحقیق در مورد درختان 40 ص. فایل تحقیق در مورد درختان 40 ص فایل بسیار کمیابی است.اما شما هم اکنون این فایل رو میتوانید از سایت ما دریافت نمائید.جهت دانلود این فایل بسیار عالی و کمیاب بروی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک کنید تا ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه قسمتی از متن .doc : بسمه تعالی عنوان تحقیق : زیتون OLEA استاد راهنما : تهیه کنندگان : اکرم ارسطوئی سال تحصیلی: فهرست : مقدمه موطن اصلی و قدمت زیتون مشخصات گیاه شناسی درخت زیتون آب و هوای مطلوب ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه قسمتی از متن .doc : بيماری های درختان زيتون (۴) نماتدهای زيتون : Olive Nematodes نماتدهای مختلفی به ريشه زيتون حمله می کنند، مانند نماتد مولد غده ( Root Not Nematod ) شامل گونه های مختلفی از جنس ...

Jan 10, 2018 - لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه. قسمتی از متن .doc : بيماری های درختان زيتون (۴) نماتدهای زيتون : Olive Nematodes نماتدهای مختلفی به ريشه زيتون حمله می کنند، مانند نماتد مولد غده ( Root Not Nematod ) شامل گونه های ...

Dec 31, 2017 - فایل پاورپوینت ، تحقیق یا … با عنوان بيماری های درختان زيتون ۲۸ ص نمونه ای از فایلهای پر دانلود فروشگاه فایل سل می باشد، سایت ما با داشتن سروری قدرتی و وقت گذاشتن بسیار، ارزان ترین و با کیفیت ترین فروشگاه جهت دانلود فایل مورد نظر را در ادامه به شما معرفی میکند. جهت رفتن به سایت اصلی و دانلود فایل، ...

بیماری های درختان زیتون ۲۸ ص. دی ۲۵, ۱۳۹۶724 فایل0دیدگاه. بیماری های درختان زیتون ۲۸ ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : ۲۸ صفحه قسمتی از متن .doc : بیماری های درختان زیتون (۴) نماتدهای زیتون : Olive Nematodes نماتدهای مختلفی به…

و رﻗﻢ روﻏﻨﻲ آﻣﻔﻲ ﺳﻴﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ارﻗﺎم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷـﺮاﻳ. ﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ. ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : زﻳﺘﻮن. Olea europaea L.) ) ، ﺳﺎزﮔﺎري، ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب،. روﻏﻦ، ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1. 2. 3 .... از ارﻗﺎم ﺗﺠﺎرﺗﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ زﻳﺘﻮن ﺑﻪ. ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل. 1386(. ﺗـﺎ. ) 1388. در ﻣﺤـﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زﻳﺘـﻮن. داﻻﻫﻮ در. 7. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳـﺮﭘﻞ. ذﻫـﺎب ﺑـﺮ روي. درﺧﺘﺎن. 8. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎك و آب. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ. ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي. ﺧﺎك. و. ﺗﻐﺬﯾﻪ. ﮔﯿﺎه. در. درﺧﺘﺎن. زﯾﺘﻮن. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. ﻣﻬﺪي. ﻃﺎﻫﺮي،. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﻣﺮﮐﺰ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. و آﻣﻮزش. ﮐﺸﺎورزي ...... دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك و. ﺗﻐﺬﯾﻪ. زﯾﺘﻮن. /٣. اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ، ﺷﺎﻣﻞ آﺑﯿﺎري، ﻣﺒـﺎرزه آﻓـﺎت و ﺑﯿﻤـﺎري. ﻫـﺎ، ﻫـﺮس و. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. (. ﻓﻮرﻧﺎﺳﯿﺎري و ﻫﻤﮑﺎران،. 2000 a, b. ).

ﻫﺎي ﻃﺐ اﺳﻼﻣﻲ. ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه. ﺑﺮﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از. آن. ﻫﺎ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻲ ﺑﺒﺮد .... ﭼﻮب درﺧﺖ ﻣﺴﻮاك، ﭼﻮب اراك، ﭼﻮج. ) و در ﺑﺮﺧﻲ. دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻮب درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﺮم دﻧﺪان و ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻛﺮدن. دﻫﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه. (. ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم. (. ص. )) و از ﻣﺴﻮاك زدن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺎر و ﺳﺎﻗﻪ ﺳﺒﺰي.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 9412

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  آمار سایت
 • کل مطالب : 0
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 74
 • باردید دیروز : 104
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 442
 • بازدید ماه : 1586
 • بازدید سال : 3381
 • بازدید کلی : 3381
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی