close
خرید هاست افزونه وردپرس
loading...

خرید و فروش فایل

Admin بازدید : 1 يکشنبه 02 بهمن 1396 زمان : 1:18

تحقیق در مورد وسواس فكري 20 ص - فرا رانش - پروژه دانشجویی

تحقیق در مورد وسواس فكري 20 ص - فایل سل

تحقیق کامل درباره وسواس

[PDF]تصور کنید که ذهن تان بر روی فکر یا تصوری گیر کرده باشد ...

اثربخشی گروه‌درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری عملی

جام جم سرا - وسواس فکری، مغزتان را می‌خورد

[PDF]رابطه ویژگی‌‌های وسواس فکری- عملی و الگوهای شخصیت اسکیزوتایپی در ...

وسواس و درمان آن / مقایسه دو شیوه شناخت درمانگری اسلامی و شناخت ...

وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟ | کانون دانش (بانک مقالات)

[PDF]ﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻴ ﺠﺎﻧﻲ در ﺑ ﻴ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺺ ﺑﺎزدا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 20 صفحه قسمتی از متن .doc : فهرست مطالب 1 – معرفی وسواس های فکری – عملی 2 – چه چیزهایی وسواس های فکری با ابعاد بالینی را از افکار تکراری بی ضرر متمایز می کند ؟ 3- وسواس های فکری و زمینه اجتماعی 4 – اضطراب ، افسردگی و وسواس ها 5 – آسیب پذیری در برابر اختلال وسواس فکری – عملی 6 – نظریه های اختلال وسواس فکری – عملی 7 – درمان اختلال وسواس فکری – عملی 8 – نشانه ای اصلی اختلال وسواس فکری – عملی 9 – نشانه های همراه اختلال وسواس فکری- عملی 10 – وسواس فکری – عملی چیست ؟ 11- وسواس فکری چیست ؟ 12- وسواس عملی چیست ؟ 13- برخی وسواس های فکری – عملی متداول 14 – علل بیماری وسواس فکری – عملی 15 – سایر بیماریهای مرتبط با وسواس فکری – عملی وسواس فکری عملی چیست ؟ وسواس فکری – عملی بیماری است که در ان فرد افکاری ناخواسته داشته و اعمال ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. دسته بندی : وورد. نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ). تعداد صفحه : 20 صفحه. قسمتی از متن .doc : فهرست مطالب. 1 – معرفی وسواس های فکری – عملی. 2 – چه چیزهایی وسواس های فکری با ابعاد بالینی را از افکار تکراری بی ضرر متمایز می کند ؟ 3- وسواس های فکری و زمینه اجتماعی.

تحقیق در مورد وسواس فكري 20 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 20 صفحه قسمتی از متن .doc : فهرست مطالب 1 – معرفی وسواس های فکری – عملی 2 – چه چیزهایی وسواس های فکری با ابعاد بالینی را از افکار تکراری بی ضرر متمایز می کند ؟ 3- وسواس های ...

1-اجتناب: اين يكي از صور وسواس است كه در آن رفتار وسواسي به صورت پرهيز و اجتناب از اشياء امور برخوردها پديد مي آيد. مهمترين و .... عملكرد دو ساختار مغز: تحقيقات اخير حاكي از آن است كه وسواس فكري-عملي مشكلاتي در ارتباط بين بخش جلويي مغز (قشر حلقه اي) و ساختارهاي عميق تر آن (عقده هاي پايه) را شامل مي شود. گمان ميرود اندك بودن ...

اختالل وسواس فکری. –. عملی چیست ؟ تصور کنید که ذهن تان بر روی فکر یا تصوری گیر کرده باشد ... و بعد این فکر یا تصور در ذهن تان بارها و بارها دوباره تکرار شود ... گاهی داشتن ا. فکاری درباره بیمار شدن یا. سالمتی. فرا. ا. د مورد عالقه عادی است . اعمال وسواسی : •. رفتارها و افکار تکرار شونده ای که یک فرد درگیر آن می شود تا وسواس.

روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل) بود. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین 338 دانشجوی دختر در محدوده‌ی سنی 29-20 سال به کمک پرسشنامه‌های وسواس فکری – عملی (MOCI)، باورهای فراشناختی (MCQ-30) و مقیاس پاسخ‌های نشخواری (RRS) و مصاحبه تشخیصی افراد واجد شرایط ...

Apr 23, 2013 - البته گاهی این افکار دچار سوءظن و بدبینی هم می‌شود و مدام یکی از زوجین افکار وسواسی در مورد همسر خود دارد که او را مشکوک می‌کند. صفی اظهار می‌کند: اگر یکی از زوج‌ها دچار وسواس فکری است حتما باید پیش از بچه‌دارشدن آن را درمان کند چون تحقیقات نشان می‌دهد این بیماری می‌تواند ژنتیکی هم باشد. راه نجاتی هست؟

Jan 30, 2011 - راﺑﻄﻪ وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي. –. ﻋﻤﻠـﻲ و ﺷﺨـﺼﻴﺖ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ اﺧﻴـﺮاًً. ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺪف از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺮرﺳـﻲ. راﺑﻄــﻪ ﻓــﻮق در ﻧﻤﻮﻧــﻪ. ﻫــﺎي ﻏﻴﺮﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑــﻮد . روش. : در اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ .... 20. ،. )1980. در اﺧﺘﻴـﺎر آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار دا. هد. ﺷﺪ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ. و ﺣﻘﻮق آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎ، ﻫـﻢ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺷﻔﺎﻫﻲ. (. ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا. ) و ﻫﻢ ﺑﻪ. ﺻـﻮرت ﻛﺘﺒـﻲ. (. ﺑـﺎﻻي. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ).

با مراجعه به آیات، روایات و متون اسلامی می توان مشاهده کرد که وسواس انواع متفاوتی دارد که عبارتند از: وسواس فکری (ترس از بیماری و تفکر افراطی در مورد سلامتی)، وسواس اعتقادی (اندیشه های بیهوده درباره مرگ، قبر، برزخ و معاد)، ...... 15 محمود ارگانی بهبهانی، شناخت و درمان وسوسه و وسواس در اسلام، قم، مجمع ذخائر اسلامی، 1379، ص 20 19.

Jun 3, 2007 - وسواس فكري: اين وسواس بصورتهاي مختلف خود را نشان مي دهد كه برخي از نمونه هاي آن بشرح زير است: انديشه درباره بدن: بدين گونه كه بخشي مهم از اشتغالات ذهني ... زماني وسواس در مورد امري بصورت افراط در قبول يا رد آن است با اينكه بيمار خلاف آن را در نظر دارد ولي بصورتي است كه گويي انديشه مزاحمي بر او مسلط است كه او ...

Jan 30, 2012 - ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎزداري و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي. -. ﻋﻤﻠـﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ. ي ا. ﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ. اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﺳﺖ . روش. : ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي. -. ﻋﻤﻠـﻲ در داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨ. ﻲ. 45-15. ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﻧﻴﻤـﻪ. ي. دوم ﺳــﺎل. 1388. و ﻧﻴﻤــﻪ. ي اول ﺳــﺎل. 1389. ﺑــﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎن. ﻫــﺎي و ﻣﺮاﻛــﺰ درﻣــﺎﻧﻲ و ...

Admin بازدید : 3 سه شنبه 26 دی 1396 زمان : 16:50

وسواس چیست و چگونه آن را درمان كنیم؟ - Tebyan - تبیان

وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟ | United Colors Of Bipolars

تحقیق در مورد وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟ - فایل های رایگان ...

بیماری وسواس چیست؟ وسواس چگونه درمان می‌شود؟ - راستینه - سایت ...

وسواس چیست و چگونه آن را درمان كنیم؟ – حجت الاسلام پور علیزاده

دانلود تحقیق تخم مرغ وفرآوری آن

علائم افتادگی رحم چیست؟ + راه های درمان افتادگی رحم

زولوفت (سرترالین ) و نکات مهم در مورد استفاده از این دارو - مجله قرمز

تحقیق وسواس چیست و چگونه آنرا درمان کنیم | harmless

تحقیق وسواس چیست و چگونه آنرا درمان کنیم | پروژه جدید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟ وسواس يك ايده، فكر، تصور، احساس يا حركت مكرر يا مضر كه با نوعى احساس اجبار و ناچارى ذهنى و علاقه به مقاومت دربرابر آن همراه است. بيمار متوجه بيگانه بودن حادثه نسبت‏به شخصيت‏خود بوده از غير عادى و نابهنجار بودن رفتار خودآگاه است.روانشناسان وسواس را نوعى بيمارى از سرى نوروزهاى شديد مى‏دانند كه تعادل روانى و رفتارى را از بيمار سلب و او را در سازگارى با محيط دچار اشكال مى‏سازد و اين عدم تعادل و اختلال داراى صورتى آشكار است. روانكاوان نيز وسواس را نوعى غريزه واخورده و ناخودآگاه معرفى مى‏كنند و آن را حالتى مى‏دانند كه در آن، فكر، ميل، يا عقيده‏اى خاص، كه اغلب وهم‏آميز و اشتباه است آدمى را در بند خود مى‏گيرد، آنچنان كه حتى اختيار و اراده را از او سلب كرده و بيمار را وامى‏دارد كه حتى رفتارى را برخلاف ميل و خواسته‏اش انجام دهد و بيمار هرچند به بيهودگى كار يا افكار خودآگاه است اما نمى‏تواند از قيد آن رهايى يابد. و ...

وسواس یك ایده، فكر، تصور، احساس یا حركت مكرر یا مضر است كه با نوعى احساس اجبار و ناچارى ذهنى و علاقه به مقاومت در برابر آن همراه است. بیمار متوجه بیگانه بودن حادثه نسبت به شخصیت خود بوده از غیرعادى و نابهنجار بودن رفتار خود آگاه است. روان شناسان وسواس را نوعى بیمارى از سرى نِوروزهاى شدید مى دانند كه تعادل روانى و رفتارى را ...

روانكاوان نيز وسواس را نوعي غريزه واخورده و ناخودآگاه معرفي مي كنند و آن را حالتي مي دانند كه در آن، فكر، ميل، يا عقيده اي خاص، كه اغلب وهم آميز و اشتباه است آدمي را در بند خود مي گيرد، آنچنان كه حتي اختيار ..... نتایج تحقیقات نشان می‌دهد: عصاره آبی گل گاوزبان دارویی مؤثر و بی‌خطر برای درمان بیماران مبتلاء به اختلال وسواسی اجباری است.

Dec 22, 2017 - دریافت فایل دریافت_فایل. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت). تعداد صفحه13. فهرست مطالب. 2- وسواس عملى: الف) در رابطه با سن. ريشه هاى خانوادگى وسواس. ب) در رابطه باهوش: ج) در رابطه با اعتقاد: د) در رابطه با شخصيت و محيط: وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟

بیماری وسواس چیست؟ وسواس چگونه درمان می‌شود؟افزودن دیدگاه. اختلال وسواس جبری (OCD) یک اختلال عصبی است که توسط فکرها و ترس‌های غیرمنطقی شما را به تکرار ... را از خود دور کنند، اما این افکار دائما در سرشان تکرار می‌شود، و این مشکل آنها را داخل چرخه ناراحت کننده، افکار وسواسی و کارهای اجباری برای راحت شدن از آن افکار می‌اندازد.

مثلاً فاصله بین دو نقطه از ده قدم تجاوز نكند و هم از آن كمتر نباشد. وسواس چیست و چگونه آن را درمان كنیم؟ ۳- وسواس ترس: صورت هاى ترس وسواسى عبارت است از: ترس از آلودگى ... پاره اى از تحقیقات نشان داده اند كه شخصیت والدین و حتى صفات ژنتیكى، روابط همگن خویى و محیطى در این امور مؤثرند؛ به همین نظر وسواس در بین دوقلوهاى یكسان ...

دانلود مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني با سخنراني به روش سنتي بر ميزان يادگيري.. تحقیق در مورد وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم · تحقیق سی شارپ (#C) محاسبات ریاضی · دانلود مقاله مسجد کبود تبریز،فیروزه اسلام · گزارش کاراموزی تعمير دستگاه صوتي و تصويري · پاورپوینت آشنايي با كدها و عناصر صفحات HTML

2 days ago - افتادگی رحم چیست؟ پروپلاس یا افتادگی رحم معمولا عارضه ای پس از زایمان طبیعی است. با علائم افتادگی رحم و راه های درمان افتادگی رحم آشنا شوید ... رحم از بیمار خواسته می‌شود که فیبر بیشتری در رژیم غذائی روزانه (حدود 20 گرم برای پیشگیری از یبوست) مصرف کند و اگر دچار سرفه مزمن است آن را درمان کند.

زولوفت برای درمان افسردگی، اختلال وسواس، اختلال هراس، اختلالات اضطرابی، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، و اختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD) استفاده می شود ... برخی از افراد جوان زمانی که برای اولین بار از مصرف یک داروی ضد افسردگی استفاده می کنند، افکار خودکشی را تجربه می کنند . ... چگونه باید زولوفت را مصرف کنید؟

Dec 7, 2017 - تحقیق وسواس چیست و چگونه آنرا درمان کنیم. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 6. وسواس چیست و چگونه آنرا درمان کنیم ؟ وسواس یک ایده، فکر، تصور، احساس یا حرکت مکرر یا مضر که با نوعی احساس اجبار و ناچاری ذهنی و علاقه به مقاومت دربرابر آن همراه است. بیمار متوجه بیگانه بودن حادثه نسبت ...

Dec 22, 2017 - دسته بندی: ورد. نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه: 6 صفحه. قسمتی از متن. doc: وسواس چیست و چگونه آنرا درمان کنیم؟ وسواس یک ایده، فکر، تصور، احساس یا حرکت مکرر یا مضر که با نوعی احساس اجبار و ناچاری ذهنی و علاقه به مقاومت دربرابر آن همراه است. بیمار متوجه بیگانه بودن حادثه نسبت به ...

Admin بازدید : 2 دوشنبه 25 دی 1396 زمان : 23:47

تحقیق کامل درباره وسواس

تحقیق درباره وسواس و درمان آن

همه چیز در مورد وسواس و درمان آن - مجله پزشکی دکتر سلام

مقاله در مورد وسواس فکری - مگ ایران

هر آنچه می خواهید در مورد وسواس بدانید/وسواس چیست و چگونه درمان میشود ...

مقالات ISI وسواس فکری : 12 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مقالات آموزنده - وسواس فكري - عملي وروش تشخيص و درمان آن

مقاله وسواس""درمان و شناخت آن - سایت علمی دانشجویان ایران

مقاله ای مختصر و مفید درباره وسواس - تک فارس

مقاله : همه چیز درباره وسواس و راه های درمان آن : تبیان زنجان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه قسمتی از متن .doc : موضوع: وسواس و طریقه درمان دبیر: اقای شیری محقق:محمد مظلوم دبیرستان :شرف بهار86 فهرست : انواع وسواس 1-وسواس فكرى: انديشه درباره بدن: رفتار حال يا گذشته: در رابطه با اعتقادات انديشه افراطى: 2- وسواس عملى: رفتار منحرفانه: دقت وسواسى: راه رفتن3- وسواس ترس: 4- وسواس الزام وسواس در چه كساني بروز مي كند؟ الف) در رابطه با سن ب) در رابطه باهوش: ج) در رابطه با اعتقاد: د) در رابطه با شخصيت و محيط: الف) وراثت: ريشه‏هاى خانوادگى وسواس الف) وراثت: - شيوه تربيت - دوران كودكى ب) تربيت : 1- دوران كودكى 2- شيوه تربيت كودك 3- تحقير 4- ناامنى‏ها 5- منع‏ها 6- خانواده افراد وسواسى درمان 1- تغيير آب و هوا 2- تغيير شرايط زندگى 3- ايجاد اشتغال و سرگرمى 4- زندگى در جمع 5- شيوه‏هاى اخلاقى 6- تنگ كردن وقت 7- زيرپاگذاردن موضوع وسواس شيوه‏هاى اصولى در درمان وسواس وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟ وسواس يك ...

وسواسوسواس از اختلالات اضطرابي انسانهاست كه پايه ي زيست شناختي دارد. وسواس گاهي از كودكي شروع ميشود ولي نمونه هاي آن را در تمام گروه هاي سني مي توان مشاهده كرد و يكي از شايع ترين رفتارهاي دروني انسان است و نيرويي بي ريشه ولي قوي است كه انسان را به انجام و يا بازداشتن از اعمالي وادار…,تحقیق کامل درباره وسواس,سایت علمی و ...

موضوع: وسواس و طریقه درمان وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟ وسواس يك ايده، فكر، تصور، احساس يا حركت مكرر يا مضر كه با نوعى احساس اجبار و ناچارى ذهنى و علاقه به مقاومت در برابر آن همراه است. بيمار متوجه بيگانه بودن حادثه نسبت به شخصيت خود بوده از غير عادى و نابهنجار…,تحقیق درباره وسواس و درمان آن,سایت علمی و پژوهشی ...

May 1, 2012 - توضیحی مختصر در مورد وسواس: وسواس یك ایده، فكر، تصور، احساس یا حركت مكرر یا مضر است كه با نوعى احساس اجبار و ناچارى ذهنى و علاقه به مقاومت در برابر آن ... پاره اى از تحقیقات نشان داده اند كه شخصیت والدین و حتى صفات ژنتیكى، روابط همگن خویى و محیطى در این امور مؤثرند؛ به همین نظر وسواس در بین دوقلوهاى ...

افکار وسواسی فرد را مضطراب و هراسان می کند . این افراد سعی می کنند با انجام اعمالی بخصوص بنا بر قانونی که برای خود می سازند از شر این افکار خلاص شوند . این رفتارها وسواس عملی نامیده می شوند . برای مثال فرد مبتلا به این روان رنجوری ممکن است افکار وسواسی در مورد ترس از میکروب داشته باشد ، از این رو بعد از رفتن به توالت ...

Feb 17, 2013 - چند فرضیه در مورد علت های این اختلال وجود دارد اما هیچ کدام تائید نشده است. برخی روان شناسان معتقدند که این اختلال به آسیب نورون های مغزی و عملکرد نادرست بخش هایی از مغز مرتبط است. در این زمینه چند تحقیق به نابهنجاری های مغزی بیماران مبتلا به وسواس اشاره کرده اند، اما در این زمینه تحقیقات بیشتری مورد نیاز ...

در این صفحه، تعداد 12 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع وسواس فکری آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.

دي را مورد چالش قرار دهيم حمايت موثر او از درمانهاي رفتاري در موقعيتهاي باليني موجب كاربرد گسترده فنون شناختي – رفتاري براي درمان او.سي.دي شد.(كرك1983)او فعالانه تشويق گر پديدآيي صورت بندي هاي (فرمول بندي هاي) نظري بود ،كه در ادامه متن به عنوان بخشي از برنامه تحقيقي اختصاصي براي تكوين فنون سي. بي .تي در درمان مسايل ...

Oct 14, 2009 - اختلال وسواس فكرى عملى ( OCD ) (3) يكى از اختلالات اضطرابى است كه با تفكر وسواسى، رفتار اجبارى و درجات متفاوت اضطراب مشخص مى شود. اولين و جامع ترين مطالعه در مورد اين اختلال را ژانه ( Johane ) در سال 1903 انجام داد و پس از آن، رويكردهاى روان تحليلگرى، زيست شناختى، رفتارى، شناختى و شناختى رفتارى ...

May 5, 2015 - قبل از ورود به بحث اختلال وسواسی، دو مورد را باید از هم جدا کرد. دو اختلال متفاوت وسواس اجباری و اختلال شخصیت وسواسی وجود دارد. این دو بیشتر مواقع با هم اشتباه گرفته می‌شوند. اختلال شخصیت وسواسی این افراد کسانی هستند که در زندگی معمولی انعطاف‌ناپذیر، سختگیر، ریزبین و حاشیه‌بین هستند.

به گزارش تماشاکده این افراد ممكن است تا زمانی كه این حركات را به همان تعداد انجام ندهند احساس راحتی نكنند و ممكن است فكر كنند در صورتی كه این اعمال را به تعداد «درست» انجام ندهند، حادثه‌ای برای خودشان یا شخص مورد علاقه‌شان رخ می‌دهد. شاید برای شما هم جالب باشد كه بدانید خرافات و موهوماتی از این دست در نتیجه بروز اختلالات وسواسی رخ ...

تعداد صفحات : 9412

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  آمار سایت
 • کل مطالب : 0
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 45
 • باردید دیروز : 246
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 621
 • بازدید ماه : 3543
 • بازدید سال : 10679
 • بازدید کلی : 10679
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی